Cymryd Rhan

VLOG POST

Camu ‘Mlaen

January 25, 2022
Awdur: Scott McKenzie

Cyflwyniad

Mae rhaglen Camu ‘Mlaen yn rhaglen academaidd dwy flynedd am ddim i fyfyrwyr coleg a chweched dosbarth ac mae’n cynnig y cyfle gwych i gael profiad o fywyd yn y brifysgol drwy ddosbarthiadau meistr academaidd a gŵyl haf y brifysgol.

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn cymryd rhan mewn rhaglen dosbarthiadau meistr academaidd yn un o’r meysydd pwnc canlynol:

 • celfyddydau mynegiannol
 • iechyd a lles
 • y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol
 • ieithoedd, llenyddiaeth a chyfathrebu
 • mathemateg a rhifedd
 • gwyddoniaeth a thechnoleg.

Nod y rhaglen hon yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth gywir i fyfyrwyr wneud eu ffordd drwy’r broses gwneud cais yn llwyddiannus a ffynnu yn y brifysgol.

Uchafbwyntiau’r cynllun

 • Cyfle i gymryd rhan mewn cyrsiau academaidd byr pwrpasol a luniwyd i baratoi myfyrwyr ar gyfer astudio mewn amgylchedd prifysgol.
 • Gwahoddiadau unigryw i ddigwyddiadau wedi’u teilwra, megis sesiynau mewn diwrnodau agored a gweithdai ar ddatganiadau personol.
 • Mynediad neilltuedig i ŵyl breswyl dros yr haf ar gyfer blwyddyn 12.
 • Neilltuir tiwtor academaidd ar gyfer pob myfyriwr.
 • Cwrdd â myfyrwyr presennol y brifysgol oedd yn rhan o’r rhaglen gynt.
 • Bwrsariaeth prawf modd i fyfyrwyr sy’n mynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd (yn amodol ar amodau a thelerau).

Meini prawf cymhwysedd

Er mwyn dod yn aelod o'r rhaglen, rhaid i fyfyrwyr nodi un o’r grwpiau canlynol fel eu hunaniaeth:

 • byw mewn ardal o amddifadedd economaidd-gymdeithasol (cymunedau yn gyntaf, cymdogaethau cyfranogiad isel, cymwys am brydau ysgol am ddim)
 • y cyntaf yn y teulu i fynd i addysg uwch
 • ceisiwr lloches
 • pobl ifanc â chyflyrau ar y sbectrwm awtistiaeth
 • myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio
 • profiad o fod mewn gofal
 • pobl ifainc â chyfrifoldebau gofalu.

Yn ogystal â chefnogi’r grwpiau a restrir uchod, rydym wedi ymrwymo i gefnogi pob myfyriwr sydd wedi dioddef anfantais neu aflonyddwch addysgol. Cysylltwch â ni i drafod unrhyw amgylchiadau penodol.

'Mae cynllun Camu ‘Mlaen wedi bod yn wych, yn enwedig y gefnogaeth a gefais i yn ystod rhaglen Haf Camu ‘Mlaen.' ​​​​​​ - Henna Ahmed, a gymerodd ran yn Rhaglen Camu ‘Mlaen ac sydd bellach yn astudio Fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×