Mae'r hysbysiad briwsion hwn ar gyfer gwefan Allgymorth Caerdydd yn unig (www.cardiffoutreach.education)

 
Ynghylch briwsion

Mae gwefan Allgymorth Caerdydd yn defnyddio briwsion i'ch gwahaniaethu oddi wrth ddefnyddwyr eraill. Caiff rhai eu creu gan ein gwefan a rhai gan drydydd partïon ar ein rhan.


Rydym yn defnyddio'r mathau canlynol o friwsion:


Briwsion hollol angenrheidiol (angenrheidiol)
Mae’r briwsion hyn yn angenrheidiol ar gyfer gweithrediad ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, briwsion sy'n eich galluogi i fewngofnodi i rannau diogel o'n gwefan.

Briwsion ymarferoldeb (angenrheidiol)
Mae’r rhain yn cael eu defnyddio i'ch adnabod pan rydych yn dychwelyd i’n gwefan. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys ar eich cyfer ac i gofio eich dewisiadau (er enghraifft, eich dewis iaith neu ranbarth, lle gwnaethoch adael y broses ymgeisio cyn dychwelyd).

Briwsion dadansoddol/perfformiad (dewisol)
Maent yn ein galluogi i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o amgylch ein gwefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i wella'r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, drwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i'r hyn y maent yn chwilio amdano yn hawdd.

Yn fwy penodol...
Ar ymweliad cychwynnol â'r safle, byddwch yn gweld hysbysiad yn gofyn a ydych yn dymuno derbyn briwsion. Dyma nhw:

Ymweliad cychwynnol: (Briwsion hollol angenrheidiol)
LGTCMSSESSION, briwsion safle

Caiff y rhain eu gosod hyd yn oed os ydych yn gwrthod (sy'n eu rhoi i 'gau' (false)) gan eu bod yn angenrheidiol i arbed eich dewis i ni beidio â gofyn o hyd. Nid ydynt yn ymyrryd â'ch preifatrwydd ac maent at y diben uchod yn unig. Ni fydd unrhyw friwsion eraill yn cael eu gosod os yw'r rhain wedi'u gosod yn 'gau' (false) neu ddim yn bresennol.

Google Analytics: (dewisol)
_ga, _gid
Os ydych yn derbyn y briwsion hyn, mae'r rhain yn cael eu gosod gan Google ar draws y safle. Maent ar gyfer Google Analytics, a ddefnyddiwn i ddeall sut mae defnyddwyr yn pori ein gwefan er mwyn i ni allu gwneud gwelliannau. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch Polisi Preifatrwydd Google.

 

Ailosod eich dewisiadau briwsion

Gallwch ailosod eich dewisiadau ar unrhyw adeg trwy gau eich porwr. Bydd hyn yn dileu unrhyw friwsion sydd eisoes yn bodoli ar ein gwefan ac yn eich ail-annog am eich dewisiadau pan fyddwch yn ailymweld.

Os na welwch y neges (baner fawr ar waelod y dudalen), gwiriwch eich bod wedi analluogi unrhyw atalyddion hysbysebion megis hysbysiadau rhwystro briwsion (gallant fod yn boendod ond mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i ddiogelu eich preifatrwydd).


Preifatrwydd Cyffredinol/GDPR

Mae Allgymorth Caerdydd yn dilyn rheolau a chanllawiau'r Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data (EU GDPR) 2016/679, sy'n sefydlu sylfaen gref o breifatrwydd yn ôl y gyfraith. 


Dadansoddeg Google

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i bennu ffactorau ar gyfer gwella ein gwefan, megis pa dudalennau sy'n boblogaidd, sut y cawsant hyd i ni (e.e. chwilio Google) a pha ddyfeisiau sy'n cael eu defnyddio i'w gweld.

Ni ddefnyddir unrhyw wybodaeth sy’n adnabod unigolion ar gyfer hyn (er enghraifft, mae cyfeiriadau IP yn ddienw cyn cael eu storio gan Google Analytics, gan ei gwneud yn amhosibl adnabod yr unigolyn).

O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn rhannu'r data dienw, cyfanredol gydag arbenigwyr Marchnata Rhyngrwyd dibynadwy, lle mae eu gwasanaeth i'n helpu i ddehongli a gwella ein presenoldeb ar y rhyngrwyd. Nid yw'n cynnwys unrhyw wybodaeth sy’n adnabod unigolion, ac nid ydym yn rhannu data ag unrhyw drydydd parti arall at unrhyw ddiben arall. Fodd bynnag, os ydych yn parhau i fod yn anghyfforddus gyda hyn ac mae'n well gennych optio allan, ewch i dudalen optio allan Google Analytics.
 

Defnyddio eich manylion

Wrth gysylltu â ni a rhoi eich manylion, efallai y bydd ein hadran Farchnata yn cysylltu â chi i gynorthwyo gyda'ch ymholiad, ac efallai y bydd yn cysylltu â chi gyda gwybodaeth newydd a thrafod eich anghenion yn y dyfodol. Os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi yn y dyfodol, rhowch wybod i ni yn ystod eich ymholiad neu ar unrhyw adeg arall, a bydd ein tîm Marchnata yn gwneud yn siŵr bod eich dewis yn cael ei barchu (efallai y bydd angen cadw rhywfaint o ddata er mwyn helpu i gadw golwg ar y ffaith eich bod wedi optio allan o gyfathrebu).

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennych hawl gyfreithiol i ofyn am gopi o'ch data sydd yn ein meddiant a gallwch wneud hynny drwy unrhyw un o'n sianeli cyswllt.
 

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×