Mae’r datganiad a ganlyn yn egluro sut mae gwefan Prifysgol Caerdydd (www.caerdydd.ac.uk) yn bodloni Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2).


Am y gosodiad hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 16 Medi 2019. Fe’i diweddarwyd ar 12 Hydref 2020.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i ragor o welliannau hygyrchedd gael eu gwneud.
 

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Gellir defnyddio'r wefan hon gyda darllenydd sgrin ac mae ganddi'r nodweddion hygyrchedd adeiledig a ganlyn:

 • y gallu i neidio i gynnwys pob tudalen
 • gallwch ei lywio gan ddefnyddio bysellfwrdd neu orchmynion llais
 • gallwch chi chwyddo i mewn neu allan
 • mae'r dyluniad yn defnyddio cyferbyniad lliw uchel
 • mae'r dyluniad yn addasu i wahanol ddyfeisiau a meintiau sgrin
 • nid yw'r dyluniad yn defnyddio lliw fel yr unig ffordd i wahaniaethu rhwng rhywbeth
 • gellir atal symud cynnwys
 • ni ddefnyddir delweddau o destun yn y dyluniad na'r cynnwys
 • mae pob rhan o'r dudalen yn cael ei hamlygu wrth iddi gael ei dewis
 • mae gan feysydd ffurflen labeli hygyrch
 • mae pob tudalen wedi'i strwythuro gyda HTML cywir, ystyrlon

Pan fyddwn yn cyhoeddi gwybodaeth ar y wefan hon, byddwn yn:

 • strwythuro cynnwys yn dda
 • defnyddio Saesneg clir (ac eithrio geiriau academaidd neu wyddonol nad oes ganddynt ddewis arall)
 • defnyddio brawddegau byr
 • esbonio acronymau
 • sicrhau bod dogfennau PDF neu ddogfennau eraill yn hygyrch
 • ysgrifennu testun cyswllt da
 • gwneud delweddau a fideos yn hygyrch
 • sicrhau bod nodweddion newydd yn gweithio ar dechnolegau cynorthwyol

Fodd bynnag, rydym yn gwybod nad yw rhai agweddau ar y wefan hon yn gwbl hygyrch ac rydym yn parhau i weithio i’w datrys:

 • efallai na fydd peth cynnwys mewn Saesneg clir neu frawddegau byr
 • gall dolenni llywio gael eu drysu â dolenni eraill ar y dudalen
 • gall rhestrau o'r cynnwys gynnwys dolenni dyblyg
 • ni ellir gweld tablau HTML eang ar sgriniau bach
 • nid yw cyfran fawr o PDFs a dogfennau eraill yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • efallai na fydd gan fideo a sain gapsiynau na thrawsgrifiadau
   

Beth i'w wneud os na allwch gael mynediad i rannau o'r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol (PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille) cysylltwch â web@cardiff.ac.uk. Byddwn yn ystyried eich cais ac yn ymateb o fewn pum diwrnod gwaith.

 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â'n tîm Cydymffurfiaeth a Risg.
 

Cydymffurfiaeth a Risg

complianceandrisk@cardiff.ac.uk
 

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).
 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 , oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfio a restrir isod.
 

Cynnwys anhygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

 

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Nid yw agweddau penodol ar y wefan hon yn gŵyn â safon WCAG 2.1 AA, fel y dangosir yn y tabl isod. Wrth i'r wefan gydymffurfio'n well dros amser, bydd y tabl hwn yn cael ei ddiweddaru.

WCAG 2.1 Meini Prawf Llwyddiant Disgrifiad Tudalennau nad ydynt yn cydymffurfio Cyfran y tudalennau sy'n cydymffurfio
2.4.4 Mae testun amgen ar goll ar y ddolen delwedd 2,201 90.49%
2.4.4 Testun cyswllt a ddefnyddir ar gyfer nifer o wahanol gyrchfannau 2,194 84.85%
4.1.1 Nid yw ID Elfen yn unigryw 1,074 95.51%
1.3.1 Defnyddir HTML i fformatio cynnwys 826 95.03%
1.1.1 Delwedd heb unrhyw briodwedd alt 775 96.31%
2.4.7 Elfen heb ei hamlygu ar ffocws 687 97.35%
3.3.2 Mae gan "Aria-labelled by" gyfeirnod anghywir (ID). 590 99.31%
4.1.2 Rôl, cyflwr neu eiddo WAI-ARIA annilys 461 95.03%
3.2.2 Botwm ar goll yn y ffurflen 359 82.22%
3.2.2 Darparwch fotwm ar gyfer 'blwch dethol' 359 98.16%
1.3.1 Nid yw cyrchfan cyswllt lleol yn bodoli 326 96.41%
1.3.1 tag "u" a ddefnyddir i fformatio testun 289 98.86%
1.4.1 Dolen wedi'i nodi yn ôl lliw yn unig 196 99.12%
1.3.1 Mae'r pennawd yn destun coll 195 99.01%
2.4.4 Mae testun cyswllt yn rhy generig yn ei gyd-destun presennol 182 99.42%
1.4.3 Mae cyferbyniad lliw yn annigonol 89 98.64%
1.3.1 Tag "Bold" a ddefnyddir i fformatio testun 27 99.83%
1.1.1 Testun amgen ar gyfer y ddelwedd yw enw ffeil 27 99.94%
1.3.1 Tag "Font" a ddefnyddir i fformatio testun 25 99.89%
1.3.1 Nid yw label yn gysylltiedig â rheolydd ffurflen 21 99.89%
3.3.2 Nid yw elfennau ffurf yn cael eu grwpio 14 99.94%
4.1.2 Nid oes gan y blwch dethol unrhyw ddisgrifiad 5 99.96%
1.3.1 Nid oes disgrifiad yn y maes testun 4 99.92%
1.1.1 Nid oes gan y ddelwedd y dewis arall cywir 3 99.99%
2.4.6 Mae label rheoli ffurflen yn destun coll 1 99.54%
2.4.2 Mae gan dudalen we sawl elfen teitl neu dim elfen teitl 1 99.94%
1.3.1 Cyfeiriadau cell ddim yn bodoli ID pennawd tabl 1 99.99%
3.1.1 Nid yw iaith y dudalen wedi'i gosod 1 99.99%
1.3.1 Dim penawdau ar y dudalen 1 99.99%


Dogfennau

Nid yw’r rhan fwyaf o’r 1,239 o ddogfennau PDF a 272 o ddogfennau Word ar www.caerdydd.ac.uk sydd wedi’u cyhoeddi ers 23 Medi 2018 yn cydymffurfio.
 

Mapiau

Efallai na fydd gan fapiau rhyngweithiol, soffistigedig ddewis amgen hygyrch.
 

Baich anghymesur

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw broblemau hygyrchedd ar www.caerdydd.ac.uk yr ydym yn eu hystyried yn faich anghymesur i’w datrys.

 

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

 

PDF hŷn a dogfennau eraill

Mae dogfennau a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 ac nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau wedi’u heithrio o’r rheoliadau.
 

Sain a fideo

Mae ffrydiau fideo byw fel ein seremonïau graddio wedi'u heithrio o'r rheoliadau hygyrchedd. Mae sain a fideo eraill wedi'u heithrio o'r rheoliadau tan fis Medi 2020.
 

Casgliadau arbennig ac archifau

Mae ein casgliadau llyfrgell hanesyddol wedi'u heithrio o'r rheoliadau.
 

Mapiau

Mae mapiau rhyngweithiol wedi'u heithrio o'r rheoliadau, ond mae angen dewis arall hygyrch.
 

Sut y gwnaethom brofi'r wefan hon

Mae’r wefan hon yn cael ei phrofi’n wythnosol gan Brifysgol Caerdydd gan ddefnyddio teclyn o’r enw SiteImprove. Mae'r offeryn hwn yn adrodd am broblemau hygyrchedd ac rydym yn mynd i'r afael â nhw yn nhrefn yr effaith fwyaf.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×